EU: objavljena je raziskava: Assessment of the EU Member States’ rules on health data in the light of GDPR (»Ocena zakonodajnih podlag držav članic EU o zdravstvenih podatkih v luči GDPR«).

https://ec.europa.eu/newsroom/sante/items/702120